อาเซียนและสหรัฐอเมริกาจะก้าวไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์.

จาการ์ตา 17 มีนาคม 2564 – Biden Administration กำลังมองหาที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับอาเซียนต่อไปผ่านการขยายความร่วมมือในหลาย ๆ ด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงเพื่อจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากการระบาดของ COVID-19 รับจดทะเบียนบริษัท

สหรัฐอเมริกาได้ให้คำมั่นนี้ในการประชุมครั้งที่ 12 ของคณะกรรมการความร่วมมือร่วมอาเซียน-สหรัฐอเมริกา (JCC) ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้

สหรัฐฯ ยังแสดงความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและมีส่วนร่วมในสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคผ่านกลไกระดับภูมิภาคที่นำโดยอาเซียน

ในการประชุม เจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝ่ายรับทราบว่าความเป็นหุ้นส่วนที่มีมาอย่างยาวนานได้ขยายครอบคลุมพื้นที่หลากหลายภายใต้เสาหลักทั้งสามของประชาคมอาเซียน จากความร่วมมือระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ พวกเขายังกล่าวถึงการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอาเซียน-สหรัฐฯ (พ.ศ. 2559-2563) อย่างเต็มรูปแบบ และความคืบหน้าในเชิงบวกในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ (พ.ศ. 2564-2568) ซึ่งจะดำเนินต่อไป เพื่อสนับสนุนความพยายามในการสร้างประชาคมอาเซียน

ในการหารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ อาเซียนและสหรัฐฯ เห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การพัฒนาทุนมนุษย์ สาธารณสุข; สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น

การประชุมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันเพื่อการฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการสร้างหลักประกันการเข้าถึงวัคซีนที่เป็นธรรม เท่าเทียม และทั่วโลก อาเซียนยินดีที่สหรัฐฯ ให้ความสนใจในการสนับสนุนกองทุน COVID-19 ASEAN Response Fund รวมถึงความร่วมมือผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น ASEAN Comprehensive Recovery Framework

เจ้าหน้าที่อาเซียนตั้งตารอการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของสหรัฐฯ สำหรับความพยายามสร้างประชาคมอาเซียนผ่านโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เช่น การเติบโตอย่างครอบคลุมในอาเซียนผ่านนวัตกรรม การค้า และอีคอมเมิร์ซ (IGNITE); ความร่วมมือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพระดับภูมิภาคภายในชุมชนการเมือง-ความมั่นคงและสังคม-วัฒนธรรม (PROSPECT) ตลอดจนการลดช่องว่างการพัฒนาในภูมิภาคผ่านความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝ่ายตั้งตารอการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภูมิภาคระหว่างอาเซียนและ USAID ซึ่งลงนามเมื่อปีที่แล้วอย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ

ผู้แทนถาวรของ สปป.ลาวประจำอาเซียน เอกอัครราชทูตเอกภาพ พันธุวงศ์ และอุปทูตสหรัฐประจำอาเซียน Melissa J. Brown เป็นประธานร่วมในการประชุม ผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกอาเซียนหรือผู้แทนของรัฐสมาชิก ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาธิการอาเซียนและคณะผู้แทนสหรัฐฯ ประจำอาเซียนก็เข้าร่วมด้วย

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/