About BC

business_solution

BC : business-conception.com

คือกลุ่มคนที่มีประสบการณ์การทำธุรกิจ บางคนเริ่มต้นจากศูนย์ บางคนเริ่มต่อจากบรรพบุรุษ

ซึ่งมีประสบการณ์ทั้งที่สำเร็จและล้มเหลว มากมายจนอยากจะแบ่งปันให้ผู้คนได้รับรู้ว่าทำอย่างไรล้มเหลว ทำอย่างไรเห็นผล

ทีมงาน BC หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประสบการณ์ทางด้านธุรกิจที่ผ่านมาจะช่วยในการวิเคราะห์และดำเนินธุรกิจของท่านให้ประสบผลสำเร็จ